تست روانشناسی

شما اینجا هستید

خانه

حضرت مسیح (ع)

1- :خداوندا مرا آنگونه ببخش که من دیگران را می بخشم.
2- : اگر حقيقت را درک کنيد، حقيقت شما را آزاد خواهد ساخت
3-خوشا به حال  آنان که نیاز خود را به خدا احساس می کنند،  زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است.
4-خوشا به حال  آنان که مهربان و با گذشت اند، زیرا از دیگران  گذشت خواهند دید.
5-خوشا به حال  پاکدلان ، زیرا خدا را خواهند دید.
6-گمان مبرید که  آمده ام تا تورات موسی و نوشته های سایر  انبیاء را منسوخ کنم ؛ من آمده ام آنها را  تکمیل نمایم و به انجام رسانم. هر که احکام  خدا را اطاعت نماید و دیگران را نیز تشویق به  اطاعت کند، در ملکوت آسمان بزرگ خواهد بود.
7-او  (خدا) آفتاب خود را بر همه می تاباند؛ چه بر  خوبان، چه بر بدان، باران خود را نیز بر  نیکوکاران و ظالمان می باراند.
8-از کسی ایراد  نگیرید تا از شما نیز ایراد نگیرند. زیرا هر  طور که با دیگران رفتار کنید، همانگونه با شما  رفتار خواهند کرد. چرا پر کاه را در چشم  برادرت می بینی، اما تیر چوب را در چشم خودت  نمی بینی؟ چگونه جرأت می کنی بگویی : اجازه  بده پر کاه را از چشمت در آورم ، در حالی که  خودت چوبی در چشم داری؟
9-بخواهید تا به  شما داده شود، بجویید تا بیابید، در بزنید تا  به روی شما باز شود، زیرا هر که چیزی بخواهد،  به دست خواهد آورد، و هر که بجوید ، خواهد  یافت . کافی است در بزنید که در به رویتان باز  می شود.
10-آنچه می خواهید  دیگران برای شما بکنند، شما همان را برای آنها  بکنید
11-سخنانی از حضرت عیسای مسیح بر اساس انجیل :موعظه بر فراز کوه ۱چون عیسی آن جماعتها را دید، به کوهی برآمد و بنشست. آنگاه شاگردانش نزد او آمدند۲و او به تعلیم دادنشان آغاز کرد و گفت: ۳«خوشابه‌حال فقیرانِ در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. ۴خوشابه‌حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. ۵خوشابه‌حال نرمخویان، زیرا آنان زمین را به‌میراث خواهند برد. ۶خوشابه‌حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. ۷خوشابه‌حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. ۸خوشابه‌حال پاکدلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. ۹خوشابه‌حال صلح‌جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. ۱۰خوشابه‌حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند،زیرا پادشاهی آسمان از آنِ ایشان است. ۱۱«خوشابه‌حال شما، آنگاه که مردم به‌خاطر من، شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن بدی به‌دروغ علیه‌تان بگویند.۱۲خوش باشید و شادی کنید زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است. چرا‌که همینگونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند، آزار رسانیدند. خشم ۲۱«شنیده‌اید که به پیشینیان گفته شده، ”قتل مکن، و هر‌که قتل کند، سزاوار محاکمه خواهد بود.“۲۲امّا من به شما می‌گویم، هر‌که بر برادر خود خشم گیرد، سزاوار محاکمه است؛ و هر‌که به برادر خود ”راقا گوید، سزاوار محاکمه در حضور شوراست؛ و هر‌که به برادر خود احمق گوید، سزاوار آتش جهنم بُوَد.۲۳پس اگر هنگام تقدیم هدیه‌ات بر مذبح، به‌یاد آوردی که برادرت از تو شکایتی دارد،۲۴هدیه‌ات را بر مذبح واگذار و نخست برو و با برادر خود آشتی کن و سپس بیا و هدیه‌ات را تقدیم نما. شهوت ۲۷«شنیده‌اید که گفته شده، ”زنا مکن.“۲۸امّا من به شما می‌گویم، هر‌که با شهوت به زنی بنگرد، همان‌دم در دل خود با او زنا کرده است.۲۹پس اگر چشم راستت تو را می‌لغزاند، آن را به‌در‌آر و دور افکن، زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت نابود گردد تا آن که تمام بدنت به دوزخ افکنده شود.۳۰و اگر دست راستت تو را می‌لغزاند، آن را قطع کن و دور‌افکن، زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت نابود گردد تا آن که تمام بدنت به دوزخ افکنده شود. طلاق ۳۱«همچنین گفته شده که ”هر‌که زن خود را طلاق دهد، باید به او طلاقنامه‌ای بدهد.“۳۲امّا من به شما می‌گویم، هر‌که زن خود را جز به‌علت خیانت در زناشویی طلاق دهد، باعث زناکار شدن او می‌گردد؛ و هر‌که زن طلاق داده شده را به زنی بگیرد، زنا می‌کند. سوگند ۳۳«و باز شنیده‌اید که به پیشینیان گفته شده، ”سوگند خود را مشکن، بلکه به سوگندهای خود به خدا وفا کن.“۳۴امّا من به شما می‌گویم، هرگز سوگند مخورید، نه به آسمان، زیرا که تخت پادشاهی خداست،۳۵و نه به زمین، چون کرسی زیر پای اوست، و نه به اورشلیم، زیرا که شهر آن پادشاه بزرگ است.۳۶و به سر خود نیز سوگند مخور، زیرا حتی مویی را سفید یا سیاه نمی‌توانی کرد.۳۷پس ”بلهِ“ شما همان ”بله“ باشد و ”نهِ“ شما ”نه“، زیرا افزون بر این، شیطانی است. انتقام ۳۸«نیز شنیده‌اید که گفته شده، ”چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان.“۳۹امّا من به شما می‌گویم، در برابر شخص شرور نایستید. اگر کسی به گونۀ راست تو سیلی زند، گونۀ دیگر را نیز به‌سوی او بگردان.۴۰و هرگاه کسی بخواهد تو را به محکمه کشیده، قبایت را از تو بگیرد، عبایت را نیز به او واگذار.۴۱اگر کسی مجبورت کند یک مایل با او بروی، دو مایل همراهش برو.۴۲اگر کسی از تو چیزی بخواهد، به او بده و از کسی که از تو قرض خواهد، روی مگردان. محبت به دشمنان ۴۳«شنیده‌اید که گفته شده، ”همسایه‌ات را محبت نما و با دشمنت دشمنی کن.“۴۴امّا من به شما می‌گویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار می‌رسانند، دعای خیر کنید،۴۵تا پدر خود را که در آسمان است، فرزندان باشید. زیرا او آفتاب خود را بر بدان و نیکان می‌تاباند و باران خود را بر پارسایان و بدکاران می‌باراند.۴۶اگر تنها آنان را محبت کنید که شما را محبت می‌کنند، چه پاداشی خواهید داشت؟ آیا حتی خراجگیران چنین نمی‌کنند؟۴۷و اگر تنها برادران خود را سلام گویید، چه برتری بر دیگران دارید؟ مگر حتی بت‌پرستان چنین نمی‌کنند؟۴۸پس شما کامل باشید چنانکه پدر آسمانی شما کامل است. ۶ صدقه دادن ۱«آگاه باشید که پارسایی خود را در برابر دیدگان مردم به‌جا میاورید، به این قصد که شما را ببینند، وگرنه نزد پدر خود که در آسمان است، پاداشی نخواهید داشت. ۲«پس هنگامی که صدقه می‌دهی، جار‌مزن، چنان که ریاکاران در کنیسه‌ها و کوچه‌ها می‌کنند تا مردم آنها را بستایند. آمین، به شما می‌گویم، اینان پاداش خود را به‌تمامی یافته‌اند.۳پس تو چون صدقه می‌دهی، چنان کن که دست چپت از آنچه دست راستت می‌کند، آگاه نشود،۴تا صدقۀ تو در نهان باشد؛ آنگاه پدرِ نهان‌بینِ تو، به تو پاداش خواهد داد. دعا ۵«هنگامی که دعا می‌کنی، همچون ریاکاران مباش که دوست می‌دارند در کنیسه‌ها و سَرِ کوچه‌ها ایستاده، دعا کنند تا مردم آنها را ببینند. آمین، به شما می‌گویم، اینان پاداش خود را به‌تمامی یافته‌اند.۶امّا تو، هنگامی که دعا می‌کنی به اتاق خود برو، در را ببند و نزد پدر خود که در نهان است، دعا کن. آنگاه پدرِ نهان‌بینِ تو، به تو پاداش خواهد داد. ۷«همچنین، هنگام دعا، عباراتی توخالی تکرار مکنید، آنگونه که بت‌پرستان می‌کنند، زیرا می‌پندارند به‌سبب زیاده‌گفتن، دعایشان مستجاب می‌شود.۸پس مانند ایشان مباشید، زیرا پدر شما پیش از آنکه از او درخواست کنید، نیازهای شما را می‌داند