تست روانشناسی

خلاقیت

آن چه در مدیریت اداری و صنعتی و آموزشی کشور جای بحث و تامل بسیار جدی و فوری دارد، مساله خلاقیت است. پایه و اساس مدیریت علمی در دنیای امروز مبتنی بر افزایش خلاقیت است. منظور از خلاقیت توانایی بهره برداری بهینه از حداقل امکانات است، که در آن مفاهیم بهره وری، صرفه جویی در زمان و انرژی، صرفه جویی در هزینه ها افزایش مطلوبیت و کارآمدی و نوآوری و آفرینندگی در همه ی ابعاد مادی و معنوی لحاظ شده است.

حل مکعب روبیک

Rubik’s Cube Solution for Beginners

حل مکعب روبیک برای مبتدی ها

 

Ever wonder how to solve a Rubik’s Cube?  Well, this guide will

teach you how with a simple solution that anyone can understand!

آیا هرگز از حل مکعب روبیک هیجان زده شده اید؟

صفحات