تست روانشناسی

حضرت سليمان (ع)

1- حضرت سليمان (ع) : کارتان را به خداوند بسپاريد، او افکارتان را شکل خواهد بخشيد.

 

حضرت امام علی (ع)

صفحات